Andra handUthyrning i andra hand


  • Enligt föreningens stadgar krävs godkännande från styrelsen vid uthyrning av lägenhet i andra hand.


Det ligger i alla medlemmars intresse att så många som möjligt av de som är bostadsrättsinnehavare har för avsikt att bo i sina lägenheter samt är aktiva och engagerade för att bidra till en så välfungerande bostadsrättsförening som möjligt.


  • All andrahands-uthyrning ska tidsbegränsas till som längst 1 år. Därefter kan en ny ansökan göras för eventuell fortsatt uthyrning.


  • Godkännandet gäller för en viss person och man behöver alltså ansöka igen om man under den tillåtna tiden byter hyresgäst.


Styrelsen tillämpar hyresnämndens normer vid sin bedömning av andrahandsuthyrning. Om ansökan avslås kan du vända dig till hyresnämnden och få frågan prövad. Godtagbara skäl till uthyrning i andra hand kan t.ex. vara:


  • Ålder eller sjukdom. Ett skäl som anses godtagbart är om du behöver läggas in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom. Det spelar ingen roll om du kommer att kunna använda lägenheten igen eller inte.

  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Orten ska ligga längre bort än det som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, som huvudregel mer än cirka 8-10 mil bort eller en restid som överstiger 1,5 timme enkel väg.

  • Längre utlandsvistelse. För att en utlandsvistelse ska anses som längre ska den pågå i minst några månader.

  • Provsamboende. Att vilja provsambo i ett parförhållande utgör ett godtagbart skäl. Provboende kan ske i den enes bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad.

  • Uthyrning till närstående. Att barn eller andra närstående behöver bostad är ett godtagbart skäl, även det under en begränsad tid.


Det är viktigt att komma ihåg att det är du som bostadsrättsinnehavare som är ansvarig för vad som händer i och med lägenheten under andrahandsuthyrningen.Avgift för uthyrning i andra hand


Föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning enligt det regelverk och den praxis som finns; dvs 10% av ett prisbasbelopp per år läggs på månadsavgiften.Kontrakt


Hyreskontrakt skall upprättas i 3 exemplar, ett till lägenhetsägaren, ett till hyresgästen och ett till styrelsen. Formulär för detta finns att ladda hem här. Det är viktigt att styrelsen alltid har aktuella kontaktuppgifter till den aktuella hyresgästen eftersom det kan uppstå tillfällen då styrelsen behöver komma in i lägenheten för tillsyn eller arbeten som föreningen ansvarar för.